(21/04/2557 -- 16:39:33)
ค้นหา
 
 โครงสร้าง
 ภารกิจศูนย์
 กิจกรรม/ภารกิจ
 กองทุนผู้สูงอายุ
 กองทุนสวัสดิการชุมชน
 แบบฟอร์มขอรับบริการ
 รายงานการประชุม
 ประวัติความเป็นมา
 จดหมายข่าว
 โครงการ
 เอกสารดาวน์โหลด
 icon
 พิมพ์สริปเงินเดือน พม
 ตารางอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 กระดานข่าว
 
 
งานบริการ
 
ค้นหาหมายโทรศัพท
แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ศพส.75 แหล่ง
ที่อยู่นิคมสร้างตนเอง
ที่อยู่สสว.ทั่วไปประเทศ
ค้นหาเบอร์โทร
เบอร์โทร อปท.อุบลฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counter

  
อ่านรายละเอียด
11/04/2557 11:12:08 (อ่าน 12 ครั้ง)
ศูนย์ ๓ วัยฯดอนจิก ร่วมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดอุบล
 วันที่ 9 เม.ย. 57 นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ งานวันครอบครัวและสมัชชาครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557 "ผู้ทรงคุณค่า เป็นต้นแบบภูมิปัญญา พัฒนาสังคม” ที่ห้างสรรพสินค้าชิตี้มอลล์ทาวเวอร์ โงแรมสุนีย์แกรนด์จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด
11/04/2557 10:43:33 (อ่าน 22 ครั้ง)
ผู้ว่าอุบลฯ เปิด อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

เมื่อวันที่๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗  นายวันชัย  สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  ณ โรงเรียนพิบูลมังสหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม จากนั้นเป็นประธานมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม STOP TEEN MOM ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

อ่านรายละเอียด
11/04/2557 10:37:39 (อ่าน 14 ครั้ง)
รองผู้ว่าอุบลฯ เปิดอบรมโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพคนเร่รอนและกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง

เมื่อวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗   นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพคนเร่รอนและกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง  ณ ต.สำโรง  .โพธิ์ไทร   จ.อุบลราชธานี  โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม   หน่วยที่  ๗๔  .อุบลราชธานี   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การดำเนินงาน

อ่านรายละเอียด
11/04/2557 10:25:33 (อ่าน 17 ครั้ง)
รองผู้ว่าฯ เปิดอบรมโครงการบูรณาการกลไกลการดำเนินงานในพื้นตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ต.ตาลสุม

เมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม   ๒๕๕๗   นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานเปิดอบรมโครงการบูรณาการกลไกการดำเนินงานในพื้นตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม  เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน   พื้นที่ตำบลตาลสุม      โรงเรียนตาลสุมพัฒนา   .ตาลสุม.อุบลราชธานี    โดยมี  นางอภิญญา   ชมภูมาศ   ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม   หน่วยที่  ๗๔  .อุบลราชธานี   กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การดำเนินงาน 

อ่านรายละเอียด
11/04/2557 10:03:48 (อ่าน 9 ครั้ง)
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม  ๒๕๕๗  นายอรรณพ  อุ่นอก นายอำเภอสิรินธร และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในเขตนิคมร่วมประชุมเสวนาสภากาแฟยามเช้า  โดยมีกิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงาน  รวมทั้งบทบาทภารกิจ แต่ละหน่วยงาน  ณ บริเวณศาลาร่วมใจ 43 ปี ที่ทำการนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนางอภิญญา  ชมภูมาศ  ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  ๗๔  จังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวต้อนรับ

อ่านรายละเอียด
11/04/2557 09:47:52 (อ่าน 4 ครั้ง)
รองผู้ว่าอุบลฯประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย 0-6 ปี (ดอนจิกโมเดล )
นายสุรพันธ์   ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย ๐ –   ปี  (ดอนจิกโมเดล ) ๒๕๕๗    ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ   ผู้จัดการศูนย์ ๓ วัยฯ หน่วยงานในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี  ภาคีเครือข่าย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 
อ่านรายละเอียด
11/04/2557 09:35:04 (อ่าน 5 ครั้ง)
หน่วยงานในสังกัด พม.อุบลฯ ลงพื้นที่ระดม ทำแผนบูรณาการตำบลต้นแบบ หวังให้ครอบคลุมสวัสดิการ ๗ ด้าน

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ลงพื้นที่ตำบลต้นแบบ จัดประชุมทำแผนโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย ตำบลหนองสะโน อ.บุณฑทริก ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม และ ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เกิดแผนการบูรณาการ ตามแนวทางของรูปแบบสายใยรักแห่งครอบครัว ครอบคลุมสวัสดิการ ๗ ด้าน พร้อมทั้งเป็นการนำแผนไปดำเนินกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมแก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป

อ่านรายละเอียด
04/02/2557 11:54:39 (อ่าน 107 ครั้ง)
ศพส.๗๔ อุบลฯ จัดประชุมคณะทำงานทีม B ก่อนระดม! โครงการลงพื้นที่
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗  ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะทำงานทีม B โดยมีนางสาวเสาวลักษณ์      จิรไกรโกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   เป็นประธาน   และนางอภิญญา  ชมภูมาศ   ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  ๗๔  จังหวัดอุบลราชธานี  ดำเนินการประชุม  ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่   ๗๔   จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด
27/01/2557 10:34:23 (อ่าน 140 ครั้ง)
ผอ.ศพส.๗๔ จ.อุบลฯ มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม
นางอภิญญา ชมภูมาศ ผอ.ศพส.๗๔ จ.อุบลฯ มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม
อ่านรายละเอียด
27/01/2557 10:17:45 (อ่าน 116 ครั้ง)
ศพส .๗๔ อุบลฯ ร่วมออกหน่วยจัดกิจกรรมโครงการถนนเด็กเดิน
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการ ร่วมออกหน่วยจัดกิจกรรมโครงการถนนเด็กเดิน  ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗  ตอน ลานคิด...มัส์  พื้นที่สร้างสรรค์ปลอดบุหรี่ไร้แอลกอฮอล์     ลานกิจกรรมหน้าศาลหลักเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด
20/01/2557 16:49:54 (อ่าน 134 ครั้ง)
รองผู้ว่าอุบลฯ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการทำงานด้านเด็กและเยาวชน ที่ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนางอภิญญา  ชมภูมาศ   กล่าวต้อนรับและรายงานกิจกรรมโครงการด้านเด็กและเยาวชนที่ ทางศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  ๗๔  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้ดำเนินงาน

อ่านรายละเอียด
09/01/2557 12:05:02 (อ่าน 158 ครั้ง)
ศพส.๗๔ ระดม ๑๓ อปท. ประชุมขับเคลื่อนงานตำบลต้นแบบ ปี ๕๗ ด้านรองผู้ว่าฯ เปิดไฟเขียวให้แนวทางการดำเนินงาน
เมื่อวันที่ ๙  มกราคม   ๒๕๕๗ นายสุรพันธ์   ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๕๗  ทีม C  ระดับตำบล   ที่ห้องวนารมย์    โรงแรมกิจตรงวิลล์   อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี   โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม
อ่านรายละเอียด
08/01/2557 12:09:23 (อ่าน 86 ครั้ง)
รองผู้ว่าอุบลฯ เปิดการขับเคลื่อนงานตำบลต้นแบบ ปี ๕๗
เมื่อวันที่ ๗  มกราคม   ๒๕๕๗ นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๕๗  ทีม A  ระดับจังหวัด  ที่ห้องประชุมศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  ๗๔  จังหวัดอุบลราชธานี   โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม
อ่านรายละเอียด
06/12/2556 10:11:07 (อ่าน 141 ครั้ง)
ผอ.ศพส.๗๔ จ.อุบลฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
เมื่อวันที่    ธันวาคม   ๒๕๕๖   นางอภิญญา  ชมภูมาศ   ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  ๗๔  จังหวัดอุบลราชธานี   ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
อ่านรายละเอียด
04/12/2556 10:01:51 (อ่าน 185 ครั้ง)
ผอ.ศพส.๗๔ เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 23

    เมื่อ วันที่ 3 ธันวาคม 2556  นางอภิญญา  ชมภูมาศ   ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  ๗๔  จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วม เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 23" จังหวัด : พื้นที่แห่งการเรียนรู้ " โดยมีกรณีศึกษาจากโครงการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการจังหวัดอุบลราชธานี   ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพ 

อ่านรายละเอียด
03/12/2556 12:06:16 (อ่าน 133 ครั้ง)
ผอ.ศพส.74 ร่วมงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ครอบครัว
เมื่อวันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  นางอภิญญา  ชมภูมาศ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  ๗๔  จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ครอบครัว   ที่โรงเรียนเบญจมะมหาราช  จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายปรีชา  สรวิสูตร  ผู้ตรวจราชการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน
อ่านรายละเอียด
03/12/2556 11:45:46 (อ่าน 124 ครั้ง)
ศพส.๗๔ จ.อุบลฯ ร่วมจัดนิทรรศการ สมัชชาสุขภาพ จ.อุบลฯและประชุมสมัชชาสุขภาพ
เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2556 ซึ่งสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้น ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด
15/11/2556 11:48:19 (อ่าน 167 ครั้ง)
ผอ.ศพส.๗๔ ระดมหน่วยงาน พม.และภาคีเครือข่าย วางแผนการทำงานตำบลต้นแบบ หวังให้ชุมชนเข้มแข็ง
เมื่อวันที ๑๒ พ.ย ๒๕๕๖ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมโครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการซักซ้อมการดำเนินการและการเลือกพื้นที่ ในการลงโครงการ โดยมี หน่วยงานในสังกัด พม และ ภาคีเครือข่ายร่วมกัน หารือในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
อ่านรายละเอียด
15/11/2556 11:40:09 (อ่าน 114 ครั้ง)
คณะเจ้าหน้าที่ ศพส.74 อุบลฯ ร่วมงานวันระลึกแห่งความดีชาวอุบลฯ
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จ.อุบลราชธานี นำคณะเจ้าาหน้าที่ ร่วมงานวันระลึกแห่งความดีชาวอุบลฯ
อ่านรายละเอียด
28/10/2556 13:17:55 (อ่าน 167 ครั้ง)
ผอ.ศพส ๗๔ ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญรองผู้ว่าฯอุบลก่อนที่จะย้ายไปปฎิบัติราชการที่จังหวัดชัยภูมิ
เมื่อวันที่  ๒๖   ตุลาคม  ๒๕๕๖   นางอภิญญา  ชมภูมาศ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  ๗๔  จังหวัดอุบลราชธานี   พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนางนภา ศกุลตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ที่ย้ายราชการไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดชัยภูมิ 
อ่านรายละเอียด
28/10/2556 11:56:29 (อ่าน 159 ครั้ง)
คณะเจ้าหน้าที่ ศพส.๗๔ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๖   นางเบญจมาศ  ผลดก หัวหน้าฝ่ายบริหาร  ศูนย์พัฒนาสังคม  หนวยที่  ๗๔   จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่    ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน    ศาลากลาง  ( หลังเก่า )  .เมือง จ.อุบลฯ

อ่านรายละเอียด
28/10/2556 11:48:46 (อ่าน 154 ครั้ง)
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ ๑๑๓ ปี

เมื่อวันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖   นางอภิญญา  ชมภูมาศ   ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  ๗๔  จังหวัดอุบลราชธานี    ร่วมกับ ร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ ๑๑๓ ปี   โดยศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  ๗๔  จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์

อ่านรายละเอียด
28/10/2556 11:38:43 (อ่าน 155 ครั้ง)
ผู้ตรวจราชการ พม.ลงพื้นที่อุบลฯมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย

เมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๖  นายปรีชา สรวิสูตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ลงพื้นที่ พร้อมด้วย  นางนภา ศกุลตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  มอบเครื่องอุปโภคบริโภค   ให้ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านรายละเอียด
28/10/2556 11:29:56 (อ่าน 129 ครั้ง)
ผอ.ศพส.๗๔ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันที่    ตุลาคม  ๒๕๕๖    นางอภิญญา  ชมภูมาศ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  ๗๔ จังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในกับราษฎร ที่ประสบน้ำท่วมในเขตพื้นที่   อำเภอเมือง    อำเภอสว่างวีระวงศ์  อำเภอพิบูลฯ 

อ่านรายละเอียด
14/08/2556 13:44:02 (อ่าน 276 ครั้ง)
ศูนย์ ๓ วัยฯดอนจิก จัดค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น สร้างสรรค์ชุมชนห้วยแดง

เมื่อวันที่ ๑๐   สิงหาคม  ๒๕๕๖ ห้องประชุมน้ำซับรีสอร์ท .ท่าช้าง  .สว่างวีระวงศ์ .อุบลฯ  นางสาวเสาวลักษณ์    จีรไกลโกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี    เป็นประธานค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น สร้างสรรค์ชุมชนห้วยแดง  โดยมีนางอภิญญา  ชมภูมาศ  ผู้จัดการศูนย์    วัย  สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดอนจิก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

อ่านรายละเอียด
02/08/2556 15:44:40 (อ่าน 248 ครั้ง)
ศพส.๗๔ ร่วมจัดกิจกรรม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จ.อุบลฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น ประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 61 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2556 พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรในโอกาสมหามงคลครั้ง นี้

อ่านรายละเอียด
19/07/2556 11:47:59 (อ่าน 221 ครั้ง)
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการดำเนินงานโครงการนิคมจัดการตนเองสู่ความสุข
เมื่อวันที่  ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๖     นางนภา   สกุนตนาค  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี    เป็นประธานเปิดการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการดำเนินงานโครงการนิคมจัดการตนเองสู่ความสุข     ที่ทำการนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย   อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราธานี  โดยมีนางอภิญญา  ชมพูมาศ   ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน
อ่านรายละเอียด
12/07/2556 10:00:45 (อ่าน 259 ครั้ง)
ศูนย์ ๓ วัย ดอนจิกฯระดับหน่วยงานต่างๆ วางแผนขับเคลื่อนพัฒนาเด็ก ปฐมวัย
        เมื่อวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖     นางนภา   สกุนตนาค  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในการประชุมวางแผนขับเคลื่อนพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุ ๐ – ๖ บ้านห้วยแดง “ดอนจิกโมเดล”  ที่ห้องประชุมศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดอนจิก  จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด
11/07/2556 13:49:24 (อ่าน 218 ครั้ง)
คณะทำงานตำบลต้นแบบลงพื้นที่ติดตามโครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๕๕
นางอภิญญา  ชมภูมาศ   ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่  ๗๔  จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะทำงานตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการลงพื้นที่ติดตามโครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม ปี ๒๕๕๖
อ่านรายละเอียด
19/06/2556 10:04:09 (อ่าน 215 ครั้ง)
ผอ.ศพส.๗๔ ร่วมรายการมองรอบทิศ ทาง NBT
นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้จัดการศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวดอนจิก พร้อมด้วยนายไสว จันทร์สุข ผู้ใหญ่บ้านห้วยแดง ต.ดอนจิก อ.พิบูลฯ จ.อุบลราชธานี
แสดงหน้าที่ >> 1 | 2 | 3 | 4 | หน้าถัดไป

 
 
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 74 จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ ๗๕๒ หมู่ ๒๔ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ โทรศัพท์/สาร ๐๔๕ – ๓๑๔๙๔๒
 อีเมล์ Ubsdc74@gmail.com
ติดต่อ admin
webmaster Montri_pa@hotmail.com